FANDOM


292px-Gowron, 2367

ghawran (DIS 2367)

Hov lengDaq loD ghaH 'ej tera' Dorpa' vatlh DIS poH cha'maH loS tlhIngan yejquv Qang ghaH ghawran M'Rel puqloD'e'. DIS 2375 HoHta' wo'rIv. rabe'rIt 'o'raylIy (Robert O'Reilly) ghaH DawI'Daj'e'.

bov 'eqEdit

qaSpa' DIS 2367 tlhIngan yejquvvo' nov ghaH ghawran'e' 'ej reH yojmeychaj qaD. Heghpu'DI' qI'empeq Qang, Qang chu' lumoj luneH ghawran DuraS je. qI'empeq HoHmeH tar lo'ta'law' ghawran, 'ach HoHta' DuraS 'e' Har qabDu' law'. qaStaHvIS cho'tay ghawran HoH 'e' nID DuraS 'ach Qapbe'. DuraS HoHta' wo'rIv, vaj Qang chu' moj 'e' wIvlu'.

tlhIngan tayqeq noHEdit

ghawran wIvlu'pu'DI' patlhDaj luqaD 'e' lunID DuraS tuq be'nI'pu' lurSa' be'etor je. patlhvetlhDaq Toral SughmeH yejquv luponta'. matlhbe'choH tlhIngan law' 'ej vaj DorDI' DIS 2367 tagh tlhIngan tayqeq noH. Qapta' ghawran. QaHmo' DIvI', boQchuq DuraS romuluS Hov wo' je 'e' tu'lu'. tlho'meH mogh tuq quvmoHqa' ghawran.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki