FANDOM


Venus

Venus yuQ muD jeDDaj je

Sol Hovtay' yuQ cha'DIchvaD Venus ponglu'. motlh vaghmaH loS 'uy' qelI'qam 'oH Solvo' chuq'e'. tIn tera', tlhoS nIb Venus, 'ach maS Hutlh. ghorDajDaq nagh tu'lu', 'ach muD jeDDaq SuQbogh SIpmey law' lutu'lu'. Venus yuQDaq yInlaHbe' mutmey.

ram tera'vo' wewbe'chugh maS chalDaq Venus wov law' Hoch wov puS. pIj SaltaHvIS Sol pagh ghIrtaHvIS Sum Venus. vaj 'oHvaD «po Hov» «pov Hov» ghap ponglu' je.

DIS 1961 VenusvaD povmeH Venera wa' nejwI' baH Soviet DIvI'. 'ach vonlu'pu'. yuQvam juS Mariner cha' 'ej peQ chem ghajbe' Venus 'e' tu'. DIS 1966 ghor ngeQ Venera wej 'ej vaj Qaw'lu'. DIS 1970 Venera Soch 'oH Venus ghorDaq Saqta'bogh nejwI' wa'DIch'e'.

tera'Daq 243 jajmey je rur VenusDaq wa' jaj. tlhoS tera'Daq 225 jajmey 'oH wa' Venus DIS'e'.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki