FANDOM


tera' DIS SaD Hutvatlh vaghmaH wa' (1951) bop ghItlhvam.

boghbogh ghotpu'Edit

Heghbogh ghotpu'Edit

latlh wanI'meyEdit